Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gedownload dan wel digitaal worden opgevraagd via de helpdesk van Recharge.com. Klik voor het opvragen van de algemene voorwaarden op de link “contact” op de website.

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele voorwaarden voor alle transacties die worden gesloten tussen de consument en Recharge.com. Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Indien om welke reden dan ook enige bepalingen van deze algemene voorwaarden naar de mening van de rechter niet toepasselijk is, dient de betreffende bepaling te worden vervangen door een bepaling krachtens welke partijen hun doelstelling alsnog kunnen bereiken. De overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven van kracht.

Afwijkende voorwaarden van de consument of andere gesloten overeenkomsten hebben geen geldigheid.

Door uw bestelling te plaatsen geeft u te kennen deze algemene voorwaarden en onze Privacy Statement gelezen te hebben en gaat u zonder verdere uitleg uitdrukkelijk akkoord met de inhoud hiervan. Recharge.com heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft. Indien je onder de 18 jaar bent dien je voor het gebruik van Recharge.com eerst toestemming te vragen aan je ouders.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Recharge.com en de consument.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Recharge.com, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Aanbiedingen.

Prijsopgaven en andere voorwaarden worden geacht door de consument te zijn aanvaard. Wij streven ernaar om de aangeboden producten en prijzen juist te vermelden. Typefouten of vermeldde prijzen zijn echter niet bindend.


Artikel 3. Levering.
 • De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
 • Behoudens andersluidende afspraak is de plaats van de aflevering het ingevulde e-mailadres en/of GSM-nummer van de consument in geval van geleverde prepaidcodes dan wel het opgewaardeerde GSM-nummer.
 • Recharge.com is, indien noodzakelijk, gerechtigd in gedeelten te leveren.
 • Consument is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor ingevoerde leveringsgegevens zoals e-mailadres, GSM-nummer of huisadres. In geval van onjuiste invoer kan Recharge.com geen nieuw product uitleveren, in het bijzonder prepaid opwaarderingen / opwaardeercodes niet vergoeden.
 • Consument is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van het juiste product. Verkeerd aangeschafte prepaid opwaarderingen / opwaardeercodes kunnen niet worden geruild indien de prepaid opwaardering conform artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden reeds geleverd is.
 • In geval van onrechtmatig gebruik van een betaalmethode (waaronder o.a. diefstal, oplichting, verduistering of fraude) is Recharge.com gerechtigd producten en/of diensten niet uit te leveren. In geval van vermoeden van onrechtmatig gebruik is Recharge.com gerechtigd producten pas uit te leveren na een door de consument verstrekte kopie van een geldig identiteitsbewijs, kopie bankafschrift en controle op rechtmatig gebruik van de betreffende betaalmethode door de consument.
 • In geval van technische storingen is Recharge.com gerechtigd producten en/of diensten niet uit te leveren. Indien door storingen een verkeerd aantal producten dan wel producten met een verkeerde waarde worden uitgeleverd is consument verplicht Recharge.com hiervan op de hoogte te stellen en de eventueel te veel ontvangen producten retour te zenden. Indien consument de teveel geleverde producten en/of diensten niet retour zendt worden deze als geaccepteerd gezien en kunnen deze in rekening worden gebracht.
 • Geleverde producten of diensten blijven eigendom van Recharge.com totdat volledige betaling is gedaan.
 • Speciale voorwaarden herroepingsrecht: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op prepaid beltegoeden, prepaid betaalkaarten of anderzins unieke prepaidcodes welke reeds zijn overgedragen / getoond aan de klant dan wel reeds zijn opgewaardeert op een telefoon dan wel (digitaal) prepaid account. Terugbetaling van afgehandelde opwaardering(en) is/zijn niet mogelijk.

Artikel 4. Levertijd
 • De door Recharge.com opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan 7 dagen overschrijden.
 • Bij niet tijdige levering dient de consument, Recharge.com via het contactformulier op www.Recharge.com in gebreke te stellen en Recharge.com een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 • De levertijd kan afwijken per gekozen betaalmethode. Bij de betaalmethode wordt de levertijd aangegeven. Recharge.com zal de gekochte producten/diensten altijd pas leveren nadat de betaling volledig is ontvangen op de rekening van Recharge.com dan wel ere en betaling wordt bevestigd middels een creditcard.

Artikel 5. Informatie, gegevens en intellectuele eigendomsrechten.
 • Algemene aanduidingen en beschrijvingen van de door Recharge.com te leveren zaken, zoals opgenomen in brochures, website, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en / of garantieaanduiding.
 • Recharge.com mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van de overeenkomstig door consument aan Recharge.com verstrekte informatie en gegevens.
 • Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak komen intellectuele eigendomsrechten op merken, modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke in alle voorkomende gevallen toe aan de Recharge.com.

Artikel 6. Garantie.

Recharge.com garandeert dat verstrekte prepaidcodes ongebruikt zijn op het moment van verstrekking aan de consument. Na levering is de consument zelf verantwoordelijk voor de verstrekte prepaid opwaardeercodes.


Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen.
 • De consument dient de gekochte zaken bij levering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste zaak is geleverd;
  • of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan Recharge.com te melden. Ingeval van tijdige kennisgeving behoudt Recharge.com zich het recht voor ofwel de geleverde goederen te vervangen ofwel de koopprijs te restitueren. Enige andere aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid tot betaling van enige schadevergoeding.
 • De consument is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de schade aan de geleverde zaken zoveel mogelijk te beperken.
 • De consument is verplicht alle aanwijzingen betreffende het opslaan en behandelen van de geleverde zaken, alsook beschreven in een specifiek voor de geleverde zaken meegeleverde specificatie, dan wel gebruiksaanwijzing strikt op te volgen.
 • Recharge.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bovenstaande niet wordt opgevolgd.
 • De geleverde zaken die door de consument zijn afgewezen kunnen slechts aan Recharge.com worden geretourneerd indien Recharge.com vooraf schriftelijk toestemming daartoe heeft verleend.

Artikel 8. Prijs.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Recharge.com afgegeven prijzen voor consumenten
  • in Euro
  • inclusief BTW
  • op basis van door Recharge.com gehanteerde minimum hoeveelheden
  • inclusief bezorgkosten

Artikel 9. Betaling.
 • Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto vooraf te geschieden. Achteraf betalen op rekening is niet mogelijk.
 • De consument wordt - zonder nadere ingebrekestelling - door Recharge.com geacht in verzuim te zijn indien het verschuldigde niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan. Onverminderd enig ander aan Recharge.com toekomend recht heeft het debiteurenverzuim in ieder geval de volgende consequenties:
  • De consument is niet gerechtigd enige tegenvordering op Recharge.com te verrekenen met zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
  • In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Recharge.com en de verplichtingen van de consument jegens Recharge.com onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid van de Recharge.com is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom. Indien anders wordt bepaald zal de aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan 100 dollar per geval.
 • Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 11 van deze voorwaarden.
 • Recharge.com is niet aansprakelijk voor indirecte dan wel directe schade waaronder misgelopen winst, mentale schade, emotionele schade of ander soort schade voortkomend uit de dienstverlening van Recharge.com.
 • In geval de beperkte aansprakelijkheid lager is dan wat is toegestaan bij wet zal de maximale aansprakelijkheid zich beperken tot het minimum bedrag wat toegestaan is bij wet.

Artikel 11. Overmacht.
 • Recharge.com heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van Recharge.com onafhankelijk is en welke Recharge.com ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.
 • Recharge.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Recharge.com haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Recharge.com opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Recharge.com niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 12. Geschillen.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam (Netherlands) met dien verstande dat Recharge.com ook het recht heeft een geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument voor te leggen.


Artikel 13. Privacy.

De door consument verstrekte gegevens worden opgenomen in het Recharge.com klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen. Meer informatie hierover vindt u op onze privacy pagina.


Artikel 14. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie. Recharge.com is gerechtigd deze algemene voorwaarden zonder opgaaf van redenen te wijzigen en aan te vullen.


Contact details

Recharge.com
Kerkenbos 1301
6546 BG Nijmegen
Nederland